Patientinformation


Behandling av personuppgifter
Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen.
Vi är skyldiga att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att vi behöver följa de grundläggande principerna som  grundar sig i de mänskliga rättigheterna.
svenskforfattningssamling.se kan du läsa mer om dataskyddsförordningen.
 

Patientjournal
Enligt patientdatalagen (2008:355) ska den som har legitimation föra en patientjournal som innehåller de uppgifter som behövs för en god och säker vård.
Av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) framgår vilka uppgifter som ska ingå i journalen. 

Vilka rättigheter har jag som patient?
Sedan GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 får du utökade rättigheter att bestämma över dina personuppgifter och hur de behandlas.  Rättigheterna begränsas i vissa fall av andra lagar, som Patientdatalagen. 

Tycker du att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt?
Ta kontakt med oss i första hand så utreder vi vad som har hänt samt rättar till felen för att du som patient skall känna dig nöjd och trygg.
Om du därefter känner att du inte får tillräckligt med hjälp kan du skicka in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten.  

Personuppgiftsansvarig
Tandläkare Christian Wass ab, 556726-7090 är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.